PORESKI KALENDAR

PORESKI KALENDAR

 www.poreskauprava.gov.rs/

 

Јун 2010

Врста јавног прихода

Рок за плаћање

Рок за подношење пореске пријаве

1

2

3

Порез на додату вредност до 10.06.2010. године,
за месечне обвезнике
до 10.06.2010. године,
за месечне обвезнике
(Образац ПППДВ)
Порез на доходак грађана - Регистар исплатилаца прихода интерпретаторима   до 07.06.2010. године,
подношење обавештења о закљученим уговорима по основу естрадних програма у претходном месецу
Акцизе до 15.06.2010. године,
аконтација за период
од 16.05. до 31.05.2010. године

до 30.06.2010. године,
аконтација за период
од 01.06. до 15.06.2010. године
до 15.06.2010. године,
аконтација за период
од 16.05. до 31.05.2010. године

до 21.04.2010. године,
крајњи рок за подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе
на остале деривате нафте за мај месец

до 21.04.2010. године,
крајњи рок за подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе
на МБ и дизел гориво који се отпремају на територију АПКМ за мај месец

до 30.06.2010. године,
аконтација за период
од 01.06. до 15.06.2010. године
Порез на премије осигурања до 10.06.2010. године,
за месец мај
до 10.06.2010. године,
за месец мај
(Образац МОППНО)
Доприноси за обавезно социјално осигурање на зараде и накнаде зарада дан исплате зараде и накнаде зарада,

до 30.06.2010.године,
доприноси за претходни 
месец за неисплаћене зараде (на најнижу 
месечну основицу)
до 07.06.2010. године,
за исплате у мају,
(за ЦВПО дан исплате,
а најкасније у року од
2 дана од дана исплате)
Порези по одбитку дан исплате зараде, других примања и осталих прихода до 07.06.2010. године,
за исплате у мају,
(за ЦВПО дан исплате,
а најкасније у року од
2 дана од дана исплате)
Порез на добит предузећа до 15.06.2010. године,
аконтација за месец мај
 
Порези и доприноси на приходе од самосталне делатности до 15.06.2010. године,
аконтација за месец мај
 
Остали јавни приходи утврђени решењем до 15.06.2010. године,
за месец мај
(осим ако су решењем утврђени други рокови)
 
Накнада за приређивање посебних игара на срећу - играчнице (казина) - аутомати - кладионице до 07.06.2010. године,
за месец мај
до 07.06.2010. године,
за месец мај
(подносе само кладионице Управи за игре на срећу)
(Образац МОП)PREUZETO SA SAJTA PORESKE UPRAVE SRBIJE !!!